SẢN PHẨM BẢO HIỂM NHÂN THỌ BÌNH AN PHÁT LỘC

CHƯƠNG TRÌNH MINH HỌA VÀ TƯ VẤN KHÁCH HÀNG

 

Theo kế hoạch của khách hàng

 
-1- Họ tên của Người được bảo hiểm
 
-2- Ngày sinh của Người được bảo hiểm (dd/mm/yyyy)
 
-3- Ngày dự định ký kết hợp đồng (dd/mm/yyyy)
 
-4- Phí bảo hiểm định kỳ đồng/năm
Sẽ thực hiện trong (từ 5 năm đến năm đầu tiên.
 
-5- Quyền lợi bảo hiểm cơ bản  
 

STBH tử vong và TTTBVV do mọi nguyên nhân

 đồng
 

Phí bảo hiểm hàng năm

 đồng
 
-6- Quyền lợi bảo hiểm bổ sung do tai nạn
STBH tử vong và TTTBVV do tai nạn  đồng
 

Phí bảo hiểm hàng năm

 đồng
 
-7- Kế hoạch tài chính minh họa theo  
   đồng

Thời gian đóng phí bảo hiểm đóng thêm 

 

Theo kết quả đầu tư
 
-8- Tỉ lệ lăi suất được chia  %/năm

Kết quả (chỉ có tính chất minh họa)
 
1. Phí bảo hiểm định kỳ  đồng
2. Phí bảo hiểm đóng thêm  đồng
3. Số tiền dự kiến lúc đáo hạn hợp đồng  đồng

                                                                                                                                                                                                                            

Một số lưu ý quan trọng (vui lòng tham khảo chi tiết trong Qui tắc điều khoản sản phẩm)
Các loại phí:
1. Phí ban đầu: 13% trên mỗi khoản Phí bảo hiểm định kỳ trong 5 năm đầu và 2,5% từ năm thứ 6 trở đi.
          2,5% trên mỗi khoản Phí bảo hiểm đóng thêm.
2. Phí quản lý hợp đồng bảo hiểm: 0,3% Cơ sở đầu tư / 1 năm
3. Phí quản lý quỹ: 2% Cơ sở đầu tư / 1 năm
4. Phí bảo hiểm rủi ro được tự động trích trừ từ tài khoản của khách hàng
5. Phí giải ước hợp đồng: được tính trên Phí bảo hiểm định kỳ của một năm hoặc giá trị giải ước tùy thuộc vào giá trị nào nhỏ hơn
                so tien bao hiem
6. Phí dịch vụ: 0,3% tính trên số tiền giao dịch khách hàng nhận được.
Đây là sản phẩm dành cho đầu tư dài hạn, khách hàng sẽ có quyền lợi tốt nhất khi hợp đồng kết thúc đúng hạn.
Những số liệu trên đây chỉ mang tính chất minh họa và có thể thay đổi tùy vào tình hình thực tế.