TÀI LIỆU MINH HỌA HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM
SẢN PHẨM BẢO HIỂM LIÊN KẾT CHUNG GÓP PHÍ ĐỊNH KỲ
BÌNH AN PHÁT LỘC

Đây là sản phẩm bảo hiểm liên kết chung góp phí định kỳ Bình An Phát Lộc, bao gồm tiết kiệm và bảo hiểm. Số tiền tiết kiệm được dùng để thực hiện kế hoạch chi tiêu cho tương lai.

Loại hình sản phẩm :          Bảo hiểm liên kết chung cá nhân.
Bên mua bảo hiểm:            Cá nhân có năng lực hành vi dân sự đầy đủ từ 18 tuổi trở lên, hoặc tổ chức được thành lập hợp pháp tại Việt Nam.
Người được bảo hiểm:       Cá nhân hiện đang cư trú tại Việt Nam, từ 18 đến 59 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.
Tuổi tham gia bảo hiểm:    Bên mua bảo hiểm từ 18 đến 55 tuổi vào ngày ký kết hợp đồng.
Người thụ hưởng:              do Bên mua bảo hiểm chỉ định.
Thời hạn hợp đồng:            do khách hàng chọn nhưng tối thiểu là 5 năm, và hợp đồng chấm dứt vào ngày kỷ niệm hợp đồng khi Người được bảo hiểm đủ 60 tuổi.

Quyền lợi tiết kiệm: số tiền tiết kiệm sẽ được tích góp tăng dần sau mỗi lần góp phí và được hưởng thêm bảo tức tiết kiệm (lãi kép) vào thời điểm cuối mỗi năm tài chính. Khoản tiết kiệm sẽ được thanh toán một lần tại ngày đáo hạn hợp đồng.

Phí bảo hiểm: gồm Phí bảo hiểm định kỳ và Phí bảo hiểm đóng thêm

  • Phí bảo hiểm định kỳ là loại phí bảo hiểm hàng năm được qui định để duy trì hợp đồng. Phí bảo hiểm định kỳ được chọn bởi Bên mua bảo hiểm tại ngày ký kết hợp đồng và không thấp hơn 2 triệu đồng mỗi năm. Bên mua bảo hiểm có thể thanh toán Phí bảo hiểm định kỳ hàng năm, hàng nửa năm hoặc hàng quý. Trong trường hợp Bên mua bảo hiểm không thanh toán Phí bảo hiểm định kỳ đúng hạn trong thời gian 5 năm đầu của hợp đồng, Hợp đồng sẽ được giải quyết như trường hợp Giải ước toàn bộ hợp đồng và áp dụng Phí giải ước tương ứng. Trong thời gian từ năm thứ 6 trở đi, Hợp đồng vẫn được duy trì hiệu lực.
  • Phí bảo hiểm đóng thêm là loại phí bảo hiểm linh hoạt, mức thấp nhất là 1 000 000 đồng tại mỗi lần giao dịch và phải là bội số của 100 000 đồng. Tổng giá trị Phí bảo hiểm đóng thêm mỗi năm không được cao hơn 5 lần Phí bảo hiểm định kỳ trong năm hợp đồng đầu tiên.

Lãi suất đầu tư: Lãi đầu tư được chia vào thời điểm cuối mỗi năm tài chính theo 100% kết quả đầu tư thực tế của công ty bảo hiểm sau khi đã trừ đi chi phí quản lý hợp đồng và phí quản lý quỹ. Tỉ lệ lãi suất được đảm bảo tối thiểu là 3,5%/năm. Ngày hiệu lực của khoản Lãi đầu tư được chia là ngày cuối năm.

Các quyền lợi bảo hiểm rủi ro:

  • Quyền lợi bảo hiểm cơ bản: Đây là quyền lợi bảo hiểm rủi ro bắt buộc tham gia. Trong trường hợp Tử vong hoặc Thương tật toàn bộ vĩnh viễn (TTTBVV) do mọi nguyên nhân (do tai nạn hoặc không do tai nạn) của Người được bảo hiểm, Số tiền bảo hiểm cơ bản được chi trả cho Người thụ hưởng được chỉ định (sau đây gọi tắt là Người thụ hưởng). Dưới đây là biểu phí bảo hiểm cơ bản hàng năm cho 5 lựa chọn (đơn vị đồng):

    so tien bao hiem


  • Quyền lợi bảo hiểm bổ sung Đây là quyền lợi bảo hiểm rủi ro không bắt buộc tham gia. Trong trường hợp Tử vong hoặc TTTBVV do nguyên nhân tai nạn của Người được bảo hiểm, Số tiền bảo hiểm bổ sung được chi trả cho Người thụ hưởng. Dưới đây là biểu phí bảo hiểm bổ sung hàng năm cho 6 lựa chọn (đơn vị đồng):


    so tien bao hiem

 
 Bảng minh họa các quyền lợi
Họ tên người được bảo hiểm  
Phí bảo hiểm định kỳ VND
Phí bảo hiểm đóng thêm VND
Tỉ lệ lãi suất đảm bảo 3,5%
Tỉ lệ lãi suất minh họa %
Ngày ký hợp đồng
Tuổi của người được bảo hiểm
STBH cơ bản do mọi nguyên nhân VND
STBH cơ bản do nguyên nhân tai nạn VND
Phí bảo hiểm rủi ro hàng năm 0VND
Kết quả chi tiết (chỉ có tính chất minh họa)
Năm hợp đồng Ngày kỷ niệm hợp đồng

Tuổi NĐBH

Phí bảo hiểm định kỳ

Phí bảo hiểm đóng thêm STBH tử vong hoặc TTTBVV do tai nạn Phí ban đầu Phí phân bổ vào Quỹ LKC Phí bảo hiểm rủi ro Giá trị hợp đồng đảm bảo Giá trị hợp đồng minh   họa Giá trị giải ước thanh toán tại ngày kỷ niệm HD
Lãi cam kết (3,5%) Giá trị đảm bảo Lãi minh họa (%) Giá trị minh họa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Tổng cộng
 
Lưu ý: Trong trường hợp xảy ra sự kiện bảo hiểm với người được bảo hiểm ở năm thứ 5 của hợp đồng, Quyền lợi bảo hiểm sẽ là
 
Trường hợp rủi ro do nguyên nhân không tai nạn
.STBH do mọi nguyên nhân VND
.STBH do nguyên nhân tai nạn 0VND
.Giá trị hợp đồng VND
Tổng quyền lợi 0VND
Quyền lợi thanh toán 0 VND
Trường hợp rủi ro do nguyên nhân tai nạn
.STBH do mọi nguyên nhân VND
.STBH do nguyên nhân tai nạn VND
.Giá trị hợp đồng VND
Tổng quyền lợi 0VND
Quyền lợi thanh toán 0 VND
Vào ngày đáo hạn,Quyền lợi bảo hiểm sẽ là:

Giá trị hợp đồng minh họa: VND
Giá trị thanh toán minh họa: 0 VND
Giá trị hợp đồng cam kết: VND
Giá trị thanh toán cam kết: 0 VND

Một số lưu ý quan trọng:

1. Các loại phí
Phí ban đầu: Áp dụng trên Phí bảo hiểm định kỳ:

so tien bao hiem

                     Áp dụng trên mỗi khoản Phí bảo hiểm đóng thêm: 2,5%.

Phí quản lý hợp đồng bảo hiểm: 0,3% Cơ sở đầu tư / 1 năm.

Phí quản lý quỹ: 2% Cơ sở đầu tư / 1 năm.
Cơ sở đầu tư là số tiền Prévoir VN sử dụng để đầu tư vào quỹ liên kết chung tính bình quân theo đơn vị thời gian một năm.

Phí bảo hiểm rủi ro của các quyền lợi bảo hiểm rủi ro được tự động trích trừ từ tài khoản tiết kiệm vào ngày hợp đồng bắt đầu có hiệu lực và vào các ngày đến hạn đóng phí cho đến trước ngày đáo hạn hợp đồng.

Phí giải ước hợp đồng bảo hiểm: Dưới đây là bảng tỉ lệ phí giải ước hợp đồng áp dụng cho các trường hợp Giải ước toàn bộ hoặc Giải ước một phần trong 5 năm đầu của hợp đồng. Từ năm hợp đồng thứ 6 trở đi, Phí giải ước hợp đồng bằng không.

so tien bao hiem

Phí giải ước hợp đồng được tính trên Phí bảo hiểm định kỳ của một năm hoặc giá trị giải ước tùy theo số nào nhỏ hơn. Giá trị giải ước một phần hợp đồng tối thiểu là 500 000 đồng/lần. Giá trị còn lại trong Tài khoản của khách hàng tối thiểu phải bằng Phí bảo hiểm định kỳ của một năm.

Phí dịch vụ: 0,3% tính trên số tiền giao dịch khách hàng nhận được.

2. Lãi suất đầu tư được tính toán hàng năm khi kết thúc năm tài chính trừ đi phí quản lý hàng năm 2,3% và các loại thuế có liên quan từ kết quả đầu tư (nếu có). Lãi suất đầu tư thay đổi hàng năm với cam kết tối thiểu là 3,5%/năm. Lãi suất đầu tư thực tế đã thanh toán cho khách hàng trong năm 2009 là 9,58%, trong năm 2010 là 9,0%, trong năm 2011 là 8,71% và trong năm 2012 là 12%.

3. Thông tin về Quỹ liên kết chung: Cơ cấu của quỹ liên kết chung bao gồm nhưng không giới hạn ở các trái phiếu chính phủ, trái phiếu đô thị, trái phiếu công ty và các khoản tiền gửi có kỳ hạn tại các ngân hàng. Chính sách đầu tư của quỹ liên kết chung là đảm bảo nguồn thu nhập ổn định từ trung hạn đến dài hạn. Mục đích đầu tư là mang lại lợi nhuận tốt nhất cho khách hàng.

4. Đây là sản phẩm dành cho đầu tư dài hạn, khách hàng sẽ có quyền lợi tốt nhất khi hợp đồng kết thúc đúng hạn.

5. Những số liệu trên đây chỉ mang tính chất minh họa và có thể thay đổi tùy vào tình thực tế. Để biết thêm chi tiêt sản phẩm, quý khách có thể tham khảo các quy định chi tiết được thể hiện trên giấy chứng nhận bảo hiểm và điều khoản hợp đồng bảo hiểm.

 
Doanh nghiệp bảo hiểm
CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ PRÉVOIR VIỆT NAM
Giấy phép số:
31/GP/KDBH ngày 17/03/2005 do Bộ Tài chính cấp
Lĩnh vực kinh doanh:
Bảo hiểm nhân thọ
Vốn điều lệ:
600 tỷ đồng
Trụ sở chính
Tầng 9, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng
Địa chỉ:
23 Phan Chu Trinh, Hà Nội
Điện thoại: (84.4) 393 44 939 - Fax: (84.4) 393 44 940

Đại lý bảo hiểm

  Họ tên:        ..........................................
  Mã số ĐL:   ..........................................
  Văn phòng:  ..........................................
  Địa chỉ:        ..........................................  Ngày: ___/___/___

Bên mua bảo hiểm

  Họ tên:         
  Ngày sinh:     
  CMND:        ............................................
  Giới tính:        .........................................
  Nghề nghiệp: ..........................................
  Địa chỉ:          ..........................................
                       ............................................

Tôi, người ký tên dưới đây, xác nhận đã đọc kỹ, đã được tư vấn đầy đủ, và đã hiểu rõ các nội dung chi tiết của Bảng minh họa này cũng như nội dung của Qui tắc & Điều khoản của hợp đồng bảo hiểm. Tôi đã hiểu rõ trách nhiệm và quyền lợi của tôi khi tham gia sản phẩm này.  Ngày: ___/___/___